Correlatie beloning en stress in vogelvlucht.

Veel medewerkers hebben last van werkstress. Vooral omdat zij de werking van hun brein niet goed kennen en de leidinggevenden de signalen van werkstress niet herkennen. Dit is zorgelijk, omdat we weten dat langdurige stress grote gevolgen kan hebben voor iemands gezondheid. Pak langdurige stress aan en help zo burn-outs te voorkomen. We gaan in dit artikel in op de volgende gebieden waarin medewerkers zich bedreigd of juist beloond voelen. Status, autonomie, verbinding, zekerheid en als laatste maar niet de minste eerlijkheid. Deze gebieden verhogen of verlagen het gevoel van bedreiging of beloning. Zodra uw medewerkers weten hoe dit werkt en hoe het voelt, kunnen zij er in positieve zin hun invloed op uitoefenen. zij herkennen de signalen en passen de juiste coping mechanismen toe om stress tegen te gaan.

Waar kun je als werkgever nu mee starten?
De verantwoordelijkheid voor het verminderen van werkdruk ligt zowel bij de medewerkers en de organisatie. U moet het samen oplossen. U kunt de medewerkers stimuleren en hun prestaties verbeteren door hen onder de juiste omstandigheden hun werk te laten doen. Het werk moet voldoende uitdaging hebben en er moet sprake zijn van een gezonde balans tussen taakeisen en regelmogelijkheden.
Preventicons inschakelen kan ook 1 van de eerste stappen zijn naar inzicht en verbetering van de geluksbeleving van uw medewerkers. Preventicons monitort, signaleert en ondersteunt preventief via een landelijk netwerk van hulpverleners alle deelnemende medewerkers. Volledig anoniem!

Bied uw medewerkers een gezonde balans
Geef medewerkers de ruimte, vrijheid en mogelijkheden om echt invloed uit te oefenen op hun eigen werk en directe werkomgeving. Dit helpt en verlaagt de ervaren werkdruk. De beste manier om erachter te komen hoeveel werklast medewerkers kunnen dragen en dat ze het gevoel hebben dat er naar hen wordt geluisterd, is door dit geregeld met hen te bespreken.

Mogelijkheden tot ontspanning en herstel
Medewerkers zijn heel goed in staat om stress, en zelfs hoge niveaus van stress, de baas te blijven als er vaak genoeg ruimte is voor ontspanning en herstel. Dus niet alleen de werklast is van belang, maar ook oplaad momenten. Zorg als organisatie dagelijks voor mogelijkheden tot ontspanning en herstel, door meer beweging op de werkvloer, meer offline werken, meer kortere pauzes, tijd voor lunch, en zorg ervoor dat het herstel van medewerkers thuis niet wordt ondermijnd door buitensporig overwerken en werken in het weekend. Medewerkers hebben dit nodig om minder werkdruk te ervaren, veerkrachtig en productief te zijn. Leer medewerkers door training en workshops om te gaan met stressverschijnselen en welke coping mechanismen het beste werken. Dit zijn mogelijke houdingen, handelingen en acties om te reageren op een probleem, een conflict of een moeilijke situatie. Onderzoeken laat zien dat coping bij stress een effect heeft op het uiteindelijke stressniveau. Het voorkomt dus werkstress.

De rol van de leidinggevenden
Zij spelen dus een cruciale rol als verlengstuk tussen ‘de organisatie’ en ‘de werkvloer’. Wanneer zij niet de regelmogelijkheden kunnen bieden en uit kunnen leggen waarom het zo belangrijk is voor de organisatie om alert te zijn op werkdruk en werkstress, gaat u de juiste balans niet vinden.

Werk aan een gezonde werkomgeving
Beschouw de gezondheid van uw medewerkers als uw verantwoordelijkheid. De sleutel tot succes is het creëren van een gezonde werkomgeving waarin medewerkers goed leren omgaan met hun eigen welzijn, geluk, lichamelijke en geestelijke gezondheid en hierin optimaal worden gesteund en gestimuleerd. Gezondheid is dus de basis. Ondanks dat we tegenwoordig gemiddeld langer leven, kampen we ook steeds meer met stress.

correlatie-beloning-stress

Conclusie en aanbevelingen
Er is een duidelijke trend waarneembaar dat het aantal psychische klachten onder de beroepsbevolking aan het toenemen is. De cijfers uit het onderzoek van TNO bevestigen dit. Begin met te onderzoeken wat de werkdruk en werkstress veroorzaakt en kies daarna passende maatregelen om op organisatie en individueel niveau het probleem bij de bron aan te pakken. Doe dit structureel in de manier waarop medewerkers werken te veranderen, op het gebied van taakeisen en regelmogelijkheden. Investeer in het versterken en vergroten van de werk gerelateerde en persoonlijke factoren. Bedenk dat de lichamelijke respons op stress grotendeels afhankelijk is van iemands houding ten opzichte van stress.

Stress is niet erg zolang het wordt ervaren als een gezonde spanning. Het helpt om optimaal te presteren.
Geef medewerkers het inzicht hoe om te gaan met werkdruk en werkstress. Stimuleer ze om meer zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun werkplezier, ontwikkeling, gezondheid en betrokkenheid. Schep hiervoor de ruimte en de randvoorwaarden. Ga in dialoog met de medewerker en onderzoek of de individuele belangen overeenkomen met de organisatiebelangen om zo ruimte te creëren voor ontwikkeling en groei. Stel tools en informatie beschikbaar om medewerkers in staat te stellen om grip te krijgen op werkstress, meer werkplezier en actief aan de slag te gaan met gezond en succesvol werk.

Train leidinggevenden in het herkennen van stressverschijnselen, leer ze gesprekstechnieken door het stellen van de juiste vragen en biedt ze tools aan om de stressfactoren bij hun medewerkers weg te nemen.

Wat levert het investeren in preventief verzuimbeleid u op?
Het investeren in het voorkomen van stress is pure winst voor een organisatie. Het brengt niet alleen gezonde en vitale medewerkers voort, de verhoging van hun inzetbaarheid levert organisaties ook het volgende op:

  • 18% meer productiviteit;
  • 12% meer winst;
  • 12% meer klanttevredenheid;
  • 69% minder verloop;
  • 27% minder ziekteverzuim

Slechts 19% van de organisaties meet de resultaten van investeren in health-programma’s, terwijl 77% aangeeft dit wel graag inzichtelijk te hebben. Door de successen te meten, verkrijgt uw organisatie en basis om investeringen hoog op de agenda te zetten. Het inzetten van Preventicons geeft u de armslag en feedback om uw doelstellingen te realiseren en uw medewerkers gelukkiger te maken.

Bronnen gebruikt in dit artikel. Cijfers WHO CBS TNO Nipo

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons